PRIVACY POLICY THOMAS COOK BELGIUM

 

THOMAS COOK  respecteert  uw privacy.

Onderhavige Privacy Policy verduidelijkt de manier waarop uw persoonlijke gegevens door THOMAS COOK worden verzameld en verwerkt en wie hiervoor verantwoordelijk is.

OP WIE HEEFT ONDERHAVIGE PRIVACY POLICY BETREKKING?

Met THOMAS COOK wordt THOMAS COOK in België bedoeld, zijnde de vennootschappen die in België handel drijven onder de merknamen THOMAS COOK, NECKERMANN en PEGASE, hierna gezamenlijk aangeduid als ‘THOMAS COOK’.

De reisdiensten van THOMAS COOK kan u aankopen via de eigen reiskantoren van THOMAS COOK in België, via de eigen websites van THOMAS COOK, via het call center en via derde reiskantoren. Alzo worden persoonlijke data verzameld via websites, call centers, reiskantoren, apps en sociale media.

Voor THOMAS COOK betreft dit de volgende ecom websites:

Daarnaast heeft THOMAS COOK ook enkele informatieve websites:

Op onze Websites zijn zgn. social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

THOMAS COOK is actief op volgende  sociale media: Facebook, Instagram, Twitter/Google+, Linkedin, Swarm, Foursquare, Youtube.

Naargelang het type vakantie is TCRB NV (Vlieg- en exotische vakanties, cruises, flight only) of TCI AG (autovakanties, citytrips, wintersport) de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die u verstrekt.

THOMAS COOK RETAIL BELGIUM nv, met maatschappelijke zetel te B-9052 Gent, Tramstraat 67 C, BTW BE 412 677 887.

THOMAS COOK INTERNATIONAL AG, vennootschap naar Zwitsers recht met maatschappelijke zetel te Zwitserland, Poststrasse 4, CH-8808 Pfäfikkon, BTW CHE 278 995 865 en met bijhuis B-4000 Luik, Boulevard de la Sauvennierre 54,  KBO 0533 973 122 .

Naargelang de aard van uw aankoop bij THOMAS COOK worden uw persoonlijke data beheerd door één van voormelde vennootschappen.  

Mogen wij u vragen om onderhavige policy zorgvuldig te lezen. U moet er zich zeker ook terdege van vergewissen dat de andere leden van uw reisgezelschap, waarvoor u geboekt heeft, zich bewust zijn van de inhoud van deze Privacy Policy, dat zij kennis hebben van, en indien nodig zij akkoord gaan met, de verwerking van hun persoonlijke data vooraleer u een reservatie kan maken of een andere dienst  van THOMAS COOK voor hen kan reserveren/aankopen en indien in deze policy wordt verwezen naar uw gegevens geldt dit ook voor de gegevens van uw reisgenoten waarvoor u geboekt heeft.

Door het maken van een reservatie/boeking/aankoop of het doorgeven van uw persoonlijke data, zullen we uw persoonlijke data overmaken, bewaren of verwerken zoals hieronder uiteengezet.

We zullen alle redelijke stappen zetten dewelke noodzakelijk zijn opdat uw gegevens in overeenstemming met onderhavige Privacy Policy veilig verwerkt worden. Indien u niet zou wensen dat wij  uw  persoonlijke data  verwerken, zal u begrijpen dat wij mogelijk niet in staat zullen zijn om u onze diensten te verschaffen. 

Onderhavige Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze Websites zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de Privacy Policy van deze websites aandachtig te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

WELKE PERSOONLIJKE GEVENS WORDEN VERZAMELD EN HOE BEWAREN WE DEZE

Intro: We verzamelen persoonlijke data over uzelf als (hoofd)boeker en over de personen waarvoor u geboekt heeft. Indien u hierover meer wenst te weten gelieve verder te lezen.

Persoonlijke data dewelke u aan ons verstrekt:

 • Wanneer u boekt, of wanneer u een offerte vraagt, zullen wij uw naam, adres, emailadres, geslacht, telefoonnummer, geboortedatum, en persoonlijke reisvoorkeuren verzamelen evenals deze van de personen waarvoor u boekt. We hebben deze informatie nodig om u de diensten die u wenst te kunnen verstrekken.
 • Wanneer u een boeking maakt zal u ons, naast de in het vorige punt aangehaalde gegevens, mogelijkerwijze eveneens informatie vertrekken dewelke potentieel gevoelig is zoals gewenste maaltijden, eventueel medische gegevens om te reizen (bv. rolstoelgebruiker) of andere informatie (zoals bijvoorbeeld huwelijksreizen met personen van hetzelfde geslacht) en bijzondere wensen. We hebben deze informatie nodig opdat uw reiswensen kunnen uitgevoerd worden en om na te gaan of we deze kunnen vervullen. Als gevolg van de aard van de dienstverlening (buitenlandse reizen) moeten we deze gegevens mogelijkerwijze delen met leveranciers buiten de Europese Economische ruimte (EER) en dit zoals omschreven in onderhavige Privacy Policy. Indien u niet wenst dat wij deze informatie van u bekomen, of wanneer u ons vraagt om (bepaalde) informatie te verwijderen, zou het kunnen dat wij niet in staat zijn om de diensten, dewelke u heeft verzocht, geheel of gedeeltelijk te verstrekken. U kan ons dan ook niet voor enige vergoeding aanspreken indien wij om deze reden de diensten die u heeft geboekt niet zouden kunnen leveren.
 • Indien u deelneemt aan een door THOMAS COOK georganiseerde wedstrijd of enquête, of indien u een probleem meldt in verband met onze diensten, zullen we uw naam en de relevante contactinformatie dienen te vragen.
 • Indien u ons contacteert, kunnen we uw naam, email of andere correspondentie met u bijhouden, en indien u ons telefonisch contacteert kunnen we mogelijk het gesprek opnemen voor training en dienstverleningsdoeleinden.
 • Wanneer u van onze diensten gebruik maakt, u op onze website surftof wanneer u onze reiskantoren bezoekt en u persoonlijke gegevens verstrekt maar geen boeking maakt, kunnen wij deze gegevens bijhouden voor een beperkte tijd.

Teneinde uw gegevens actueel, accuraat en volledig te houden, danken wij u om ons op de hoogte te houden wanneer er iets gewijzigd dient te worden.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen:

Afhankelijk van hoe u onze diensten gebruikt heeft in het verleden alsook van uw activiteit op onze websites, sociale mediakanalen, contactnemingen met ons contact center of bezoeken aan onze reiskantoren, verzamelen we volgende gegevens:

 • Details over de diensten dewelke wij u hebben verstrekt, met inbegrip van uw eerdere reizen, zoals vakanties en andere aankopen en zaken die ermee verband houden, zoals eventuele klachten.
 • We houden details bij van uw bezoeken aan onze sites en apps, zoals bijvoorbeeld traffic data, locatie data en weblogs, zoals vereist voor onze eigen doelen of de bronnen dewelke u heeft bezocht. We gebruiken technologie van derde partijen, zoals ‘Google Analytics’ en ‘Hotjar’ om deze diensten te beheren. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder is het Google niet toegestaan om de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere google diensten en laten wij de IP adressen anonimiseren.
 • We kunnen informatie verzamelen over uw computer, tablet of mobiele telefoon, met inbegrip van, indien van toepassing, uw IP adres, operating system en browser type en dit voor zgn. systeem administratieve doeleinden, marketing doeleinden en om geaggregeerde informatie naar onze adverteerders door te sturen. Het betreft statistieke data over het gedrag van onze bezoekers. Deze bezoekers kunnen niet worden geïdentificeerd en zijn dus anoniem.
 • Beelden die genomen werden door bewakingscamera’s in onze kantoren.

Persoonlijke gegevens die we van andere bronnen bekomen:

We kunnen mogelijkerwijze ook persoonlijke gegevens van derde partijen bekomen dewelke informatie over u hebben verzameld.

Dit zal het geval zijn in volgende situaties:

 • Indien u zelf aan een derde partij meedeelt dat u marketing communicatie van THOMAS COOK wil ontvangen, zullen zij - op een beveiligde manier - uw gegevens en uw marketing voorkeuren aan ons meedelen;
 • Indien u een vakantie boekt via een derde partij reisagent, zullen bepaalde persoonlijke gegevens aan ons doorgegeven worden opdat de geboekte diensten aan u kunnen worden geleverd;
 • Indien u klantenfeedback vragenlijsten of opiniepeilingen invult.

WAAR WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD EN MET WIE WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

Intro. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard in eigen systemen en op systemen van derden waarop we desgevallend beroep doen teneinde onze diensten aan u te kunnen leveren. Indien u hierover meer wenst te weten gelieve verder te lezen…

Wanneer u persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, zullen noodzakelijkerwijs bepaalde van deze gegevens aan derden moeten worden overhandigd zoals aan luchtvaartmaatschappijen, hoteliers en verzekeringsmaatschappijen opdat zij de diensten dewelke u wenst kunnen verstrekken. Sommige van deze derde partijen kunnen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Organisaties dewelke buiten de EER gevestigd zijn, zijn mogelijk niet onderworpen aan dezelfde strenge regelgeving m.b.t. data protectie zoals in België of in de EER het geval is.

Voor sommige internationale reizen kunnen we genoodzaakt zijn om bepaalde van uw persoonlijke gegevens aan overheden of andere autoriteiten in België of het buitenland over te maken, zoals bv. grenscontroles, veiligheid en antiterrorisme.

We kunnen ook voor zover noodzakelijk voor boven vermelde doeleinden uw persoonlijke gegevens overmaken aan de internationale groep waartoe de hogervermelde THOMAS COOK vennootschappen behoren.

Met het oog op het opsporen en verhinderen van frauduleuze boekingen of betalingen kunnen we desgevallend ook uw data overmaken aan derde partijen zoals politie en gerechtelijke instanties.

We zullen uw data enkel buiten de EER transfereren indien:

 • Uw persoonlijke informatie onderworpen is aan een of meerdere toepasselijke veiligheidsmaatregelen. Dit kan zijn in de vorm van modelcontracten in een formaat goedgekeurd door de autoriteiten; en
 • De transfer noodzakelijk is om het contract dat wij met u hebben uit te voeren.

HOE GEBRUIKEN WE UW INFORMATIE WANNEER WE DIENSTEN AAN U VERSTREKKEN?

Intro:  We verwerken uw informatie omdat het noodzakelijk is teneinde de overeenkomst die we met u hebben uit te kunnen voeren, of omdat we een gelegitimeerde reden hiervoor hebben, of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Indien u hierover meer wenst te weten gelieve verder te lezen.

De volgende verwerkingen worden uitgevoerd  opdat onze diensten aan u kunnen verstrekt worden:

 • Het beheren van uw boeking, interne communicatie hieromtrent en externe communicatie met leveranciers opdat u van de geboekte diensten zou kunnen genieten;
 • Correspondentie met uzelf aangaande uw boeking of aankoop, met inbegrip van het versturen van de reisbevestiging en reisdocumenten.

We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken en gebruiken voor activiteiten dewelke gelegitimeerd zijn voor onze activiteiten:

 • Teneinde uw ervaring als klant te optimaliseren:
 • Om u te laten delen in ‘interactieve features’ van onze websites en apps, wanneer u dit zou wensen. Wanneer u gebruik maakt van de THOMAS COOK MY HOLIDAY APP, kan u desgevallend het gebruik van deze interactieve features uitschakelen middels het wijzigen van uw settings;

(ii) Om te verzekeren dat de inhoud van onze sites, apps en bookinsystemen effectief is voor u en uw computer;

 

(iii) om u te berichten i.v.m. wijzingen in onze dienstverlening.

 

 

 • Om onze onderneming te beschermen tegen financieel verlies:

 

 • Voor het opvolgen van betalingen en desgevallend het invorderen ervan;

 

 • Voor betaalkaarten en boeking controles (met inbegrip van het gebruik van GOOGLEreCAPTCHA) opdat alleen daadwerkelijke boekingen kunnen gemaakt worden;

 

 • Om fraude of criminele activiteit op te sporen of te verhinderen;

 

 • Voor veiligheidsdoeleinden (bewakingscamera’s).

 

 

 • Om onze activiteiten te promoten en onze diensten te verbeteren:

 

 • Om u te contacteren met ‘targeted adverstising’ online via sociale media enplatformen van andere bedrijven tenzij u zich hier tegen verzet nadat u eerder hiermee akkoord was. U kan advertenties ontvangen op basis van informatie dewelke we over u hebben en dat we aan het platform hebben verstrekt of omdat, op ons verzoek, het platform u heeft aangeduid als hebbende gelijke preferenties als de individuen wiens details werden ontvangen. Om hieromtrent meer informatie te bekomen, gelieve de betreffende pagina te bekijken;

 

 • Om meer informatie over u te bekomen door het delen van uw persoonlijke informatie met technologiebedrijven of platformen dewelke eveneens informatie over u hebben. Deze bedrijven gebruiken ‘cookies’ (zie verder ‘cookie policy’)

 

We gebruiken deze informatie op twee manieren:

 

 • We identificeren verbanden tussen uw kenmerken en gedragingen en richten ons tot andere met gelijkaardige profielen in onze direct marketing campagnes en door ‘targeted adverstising’ middels onze sites, apps of derde partij platformen met inbegrip van sociale media;

 

 • We personaliseren onze interacties met u en maken deze meer relevant voor uw interesses. Deze interacties betreffen uw surfgedrag op onze sites en de inhoud dewelke erop verschijnt.

 

 • Om u te contacteren indien u een inlichting op onze website vraagt maar geen reservatie maakt;

 

 • Voor interne research en analyse om onze dienstverlening te verbeteren en aan productontwikkeling te doen:

 

 • Het uitnodigen om deel te nemen aan tevredenheidsonderzoeken;

 

 • om op basis van geaggregeerde informatie beslissingen te nemen over de gebruiken en wensen van onze klanten.

 

 • In het geval van fusie, splitsing, aankoop of verkoop van een bedrijfstak kan het mogelijk zijn dat we uw persoonlijke gegevens aan de contractspartij dienen over te maken en alsdan zal er een vertrouwelijkheidsovereenkomst worden opgesteld.

 

HOE EN WANNEER GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS VOOR MARKETING:

Intro: Om meer te weten te komen over onze marketing communicatie, met inbegrip van hoe en waarom we u contacteren en hoe u zich kan uitschrijven op onze marketingcommunicatie gelieve verder te lezen.

Indien u om een inlichting  heeft verzocht, of indien u een aankoop heeft gedaan op een van onze sites, via onze reiskantoren of het contactcenter, kunnen uw persoonlijke gegevens door ons, voor zover de Wet het toelaat, gebruikt worden om u te contacteren per post, elektronische post (email of sms) en/of per telefoon met informatie en aanbiedingen betreffende producten en diensten dewelke u kan aankopen bij of via THOMAS COOK. We zullen dit enkel doen indien u dit uitdrukkelijk gevraagd heeft.

Indien u geen inlichting heeft verzocht of indien u geen aankoop heeft gedaan, zullen we u enkel informatie zenden en aanbiedingen doen per mail of sms indien u hier uitdrukkelijk om verzocht heeft, ofwel rechtstreeks bij ons ofwel bij een derde partij.

De aard van de producten en diensten dewelke via THOMAS COOK worden aangekocht worden hieronder weergegeven. U zal enkel marketing communicatie ontvangen over deze diensten waarvan wij veronderstellen dat deze voor u van interessant kunnen zijn:

Vlieg- en exotische vakanties, cruises, rondreizen flight only: THOMAS COOK BELGIUM nv (via THOMAS COOK RETAIL BELGIUM nv)

Autovakanties, wintersport en citytrips: THOMAS COOK INTERNATIONAL ag (rechtstreeks of via THOMAS COOK RETAIL BELGIUM nv)

We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden bezorgen dewelke geen business partner zijn voor het verzorgen van THOMAS COOK diensten tenzij u er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.  

 

HOE VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS OM UW MARKETING TE PERSONALISEREN:

Intro: Teneinde te verzekeren dat onze marketing communicatie en publiciteit voor u interessant zal zijn werken we met derde partijen opdat wij u een betere dienstverlening zouden kunnen verstrekken. Indien u hierover meer wenst te weten gelieve verder te lezen.

Via het gebruik van nieuwe technologieën en met de hulp van reclamebureaus en marketing activation platforms (met inbegrip van Dentsu Aegis Network en Converto Inc.) kunnen we uw persoonlijke gegevens op de volgende manier gebruiken:

 • Om te verzekeren dat alle marketing communicatie dewelke we u sturen diensten betreft dewelke u interesseren;

 

 • Om onze digitale marketing te personaliseren (bv. onze banners) en links naar onze ‘marketing partners’ websites. Deze digitale marketing kan ondermeer marketing gerelateerde informatie bevatten m.b.t. THOMAS COOK of marketing gerelateerde informatie m.b.t. derde partijen aan wie we adverising services verlenen.

Onze business partners en publiciteitsnetwerken (met inbegrip van Google  Double Click for Publishers) kunnen u ook bedienen met advertenties op onze sites. We laten derde partijen toe om informatie te verzamelen over onze online activiteiten met gebruik van cookies en andere technologieën. Deze derde partijen kunnen andere THOMAS COOK bedrijven betreffen, onze leveranciers en business partners dewelke informatie verzamelen wanneer u een advertenties bekijkt. We verzamelen ook informatie over uw online activiteit middels het gebruik van cookies en andere technologieën wanneer u websites gebruikt andere dan de Websites om advertentie diensten naar derde partijen te leveren. Deze technologie laat ons toe om een advertentie m.b.t. een derde partij te tonen gebaseerd op het pagina bezoek en andere gedragingen op onze Websites. 

De informatie dewelke door deze partijen worden verzameld kan gebruikt worden om voorspellingen te maken over uw voorkeuren in belangstellingen en om advertenties op onze sites of via het internet op te stellen. Zie verder a.u.b. onder onze cookies policy voor meer informatie.

 

WAT DIENT U TE DOEN INDIEN U GEEN MARKETING COMMUNICATIE WIL ONTVANGEN?

Intro: We begrijpen dat u mogelijkerwijze niet meer van ons wil horen en dat zullen we respecteren. Het is gemakkelijk voor u om u uit te schrijven of om ‘opt out’ te doen. Indien u hierover meer wenst te weten gelieve verder te lezen.

U heeft op ieder ogenblik het recht om ons te vragen dat uw persoonlijke data niet meer verwerkt worden voor ‘marketing doeleinden’. U kan uw recht uitoefenen door de ‘no marketing’ optie aan te vinken. U kan ook te allen tijde een ‘unsubscribe request ‘ sturen aan:

 

Database Manager

Thomas Cook België

Afdeling Marketing,

Tramstraat 63-67

B-9052 Gent

Of een email naar:

Privacy@ThomasCook.be

 

Gelieve te noteren dat wanneer u zich wenst uit te schrijven m.b.t. marketing voor vakanties en vakantiediensten, deze uitschrijving enkel geldt voor die producten en diensten van die THOMAS COOK vennootschap die de marketing communicatie doet waarvoor u was ingeschreven en dat u mogelijk hetzelfde dient te doen bij andere THOMAS COOK vennootschappen waar u ook bent aangemeld.

 

UW RECHTEN M.B.T. DE PERSOONLIJKE GEGEVENS DEWELKE WE OVER U HEBBBEN  

Intro: U heeft uiteraard rechten m.b.t. de persoonlijke gegevens dewelke we over u houden. Om hierover meer te weten te komen gelieve verder te lezen.

Uw recht tot toegang tot uw persoonlijke informatie

U heeft het recht om een ‘Data Subject Request’ te doen. Dit is een verzoek om de gegevens dewelke we over u hebben te raadplegen. U kan dit gratis doen.

Het zou kunnen dat wij u dan wel om een bewijs van identiteit vragen evenals informatie over uw handelingen met ons, zodat wij u persoonlijke informatie kunnen terugvinden. Dat kan bijvoorbeeld informatie zijn over uw eerdere boekingen (reservatienummer) of aankopen.

U kan ons ook vragen om de informatie die we over u houden te verbeteren.

U kan ons desgevallend ook vragen om de verwerking van de gegevens die we over u houden te beperken of te stoppen:

 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens indien we niet meer gerechtigd zouden zijn deze te gebruiken, om uw informatie te verwijderen indien we het te lang zouden bewaren of het verwerken te beperken tot bepaalde omstandigheden;

 

 • We kunnen mogelijk niet altijd uw verzoek behartigen indien we uw gegevens nog nodig zouden hebben voor juridische, boekhoudkundige of audit regels;

 

 • Indien u bezwaar maakt dat wij u persoonlijke data verwerken m.b.t. geboekte reizen, of een andere overeenkomst dewelke u met ons heeft gesloten, kunnen wij of onze leveranciers bepaalde diensten mogelijk niet aanbieden;

 

 • Wanneer we uw gegevens hebben gewist zal dit de rechtsgeldigheid van eerdere verwerkingen niet beïnvloeden.

 

Overdracht van uw gegevens op een gestructureerde manier:

Wanneer we uw gegevens bijhouden op basis van uw toestemming, of deze dienen te verwerken in het kader van uw contract zoals uiteengezet in het hoofdstuk ‘hoe we uw informatie gebruiken wanneer we diensten aan u verlenen’, kan u ons vragen om een kopie van deze informatie te bekomen op een gestructureerde manier.

U kan ons ook vragen om uw gegevens aan een andere dienstverlener te bezorgen hetgeen we zullen doen indien dit technisch mogelijk is.  We kunnen geen kopie bezorgen van informatie indien dit andere individuen betreft of indien we het recht hebben om u deze informatie niet te verstrekken.

Hoe kan u ons contacteren?

Database Manager

Thomas Cook België

Afdeling Marketing,

Tramstraat 63-67

B-9052 Gent

 

U kan ook een email sturen aan:

Privacy@ThomasCook.be

Eens u uw verzoek heeft doorgestuurd en ons de nodige gegevens heeft bezorgd kunnen we nagaan welke gegevens we over u houden en hebben we 30 dagen om te antwoorden.

Indien u vragen of klachten heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ook onze Groep Functionaris voor gegevensbescherming contacteren:

Ella Belsham, p.a. Thomas Cook, Tramstraat 63-67, B-9052 Gent.

Hoe een klacht indienen

Indien u ons wenst te contacteren in verband met de Privacy Policy u kan een schrijven richten aan:  

 

Database Manager

Thomas Cook België

Afdeling Marketing,

Tramstraat 63-67

B-9052 Gent

 

Of een email naar:

Privacy@ThomasCook.be

U kan ook een klacht indien bij de autoriteiten, zijnde de COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER, Drukpersstraat 35, B-1000 Brussel met als emailadres: commission@privacycommission.be

 

HOELANG BEWAREN WE UW GEGEVENS  

Intro: indien u wenst te weten hoelang we uw gegevens bewaren gelieve verder te lezen.

Indien u bij ons een boeking heeft gedaan, of een andere aankoop, zal uw persoonlijke informatie bewaard worden opdat we u de best mogelijk dienstverlening  kunnen bieden.

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld. Daarna worden deze persoonsgegevens verwijderd of gearchiveerd tenzij en in de mate waarin het noodzakelijk is voor ons om deze verder te verwerken voor de naleving van wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn of voor een ander gerechtvaardigd en wettig doel, zoals omwille van juridische redenen of voor audits.

 

HOE WORDEN UW DATA BEVEILIGD

Intro: We wensen uw gegevens maximaal te beschermen. Indien u hierover meer wenst te weten gelieve verder te lezen…

De overdracht van informatie via het internet is helaas niet geheel veilig. Hoewel we er alles aan doen om uw persoonlijke data te beveiligen, is het overdragen van gegevens steeds op uw eigen risico. Eens we de gegevens hebben bekomen zullen we alle redelijke maatregelen nemen om uw data te beveiligen en te verhinderen dat er ongeoorloofde toegang tot zou zijn. Alle informatie dewelke u meedeelt wordt bewaard op beveiligde servers. Betalingen dewelke u doet worden gecrypteerd via de Secure Sockets Layer (SSL) technologie.

Wanneer we u een paswoord hebben gegeven, of indien u er zelf een heeft moeten kiezen, om bepaalde onderdelen van onze websites te bezoeken, bent u er verantwoordelijk voor om dit paswoord vertrouwelijk te houden en dit niet met anderen te delen. Dit is het geval voor toegang tot het ‘My Account’ portaal waarbij u toegang krijgt tot een beheeromgeving waarbij u zelf de instellingen kan opgeven, wijzigen en beheren.

Houd uw boekingsreferentie vertrouwelijk!

U krijgt van ons een uniek reservatienummer wanneer u bij ons een reis boekt en dit zal verschijnen op de email confirmatie en de documentatie dewelke we u toesturen. U dient deze referentie steeds vertrouwelijk te houden. Indien u deze referentie deelt met anderen, kan deze persoon mogelijk via deze referentie uw boeking gegevens consulteren.

 

WAT GEBEURT ER INDIEN U EEN LINK VAN ONZE WEBSITE VOLGT NAAR EEN ANDERE WEBSITE?

Intro: onze sites bevatten links naar andere websites dewelke eigen privacy policies bevatten. Indien u hierover meer wenst te weten, gelieve verder te lezen.

Onze websites bevatten links en frames van leveranciers, partners, reclamedragers en andere derde partijen. U kan zelf zien wanneer een derde partij betrokken is bij het verstrekken van diensten dewelke u heeft gevraagd omdat hun naam samen met de uwe zal verschijnen. Indien u een link,  of gelijkaardig, volgt naar een andere website, gelieve te noteren dat deze websites hun eigen privacy policies hebben en dat THOMAS COOK geen verantwoordelijkheid voor deze policies heeft. Gelieve deze privacy policies dan ook na te lezen alvorens u enige informatie aan deze websites verstrekt.

WIJZIGNGEN AAN DE PRIVACY POLICY

THOMAS COOK behoudt zich het recht voor om onderhavige Privacy Policy van tijd tot tijd te actualiseren. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacy Policy geregeld te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. 

 

 

Mei 2018

TCBI is kiezen voor

De betrouwbare partner

 • Beste kwaliteit, beste prijs
 • Betrouwbare en solide leveranciers
 • Uitstekende service
 • Specialist & generalist
 • Wij laten niemand in de steek
 • Ongelooflijke ervaringen
 • Creatieve reisvoorstellen
 • Op maat van uw budget
 • The sky is the limit voor uw bestemming
 • Jarenlang marktleider

Volg ons

News

The Ark 2020 is coming ...

Europa's meest gewilde cruise festival is terug.

Nieuw op Instagram

Volg ons op Instagram

Testimonials

Schitterende incentive in IJsland, die naast een geweldige ontdekking van al het mooie van dit fantastische eiland, ook een blijvende indruk nalaat bij alle medewerkers en hen ten volle motiveert voor de toekomst. Top organisatie.

Curd Lejaegere - Daiichi Sankyo

Graag zou ik jullie nogmaals willen bedanken voor het uitzonderlijk werk dat jullie hebben geleverd voor het incentive project. Het was een project dat niet gemakkelijk was en dit met een scherpe deadline. Dankzij jullie professionalisme hebben onze klanten een reis beleefd die beantwoordt aan wat we hadden gehoopt en dit heeft onze commerciële band met hen versterkt. Ik was echt onder de indruk van de aandacht voor detail en de perfecte organisatie van dit voor ons belangrijke evenement. Voor mij was deze editie “vlekkeloos” en dat vonden onze klanten ook.

Jean-Louis Dedisse - AB InBev